Heat capacities and magnetic moments of potential regenerator materials at low temperatures

I. Tanaeva, H. Ikeda, L.J.A. Bokhoven, van, Y. Matsubara, A.T.A.M. Waele, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Several samples of rare-earth oxides of perovskite structure were developed and investigated between 1.5 and 10 K. The measurements have shown. that these materials have large magnetic moments and most of them exhibit a magnetic phase transition below 4 K. The heat capacities of the samples have been measured with the adiabatic heat-pulse method. The dependence of the heat capacity on the preparation temperature of the samples has been studied. The results of the measurements are presented in this paper. The possibility of using these materials as regenerator materials in cryocoolers, e.g. pulse-tube refrigerators, is discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)441-448
TijdschriftCryogenics
Volume43
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Heat capacities and magnetic moments of potential regenerator materials at low temperatures'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit