Graphic method to determine the angular acceleration of links of compound mechanisms

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
641 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-81
TijdschriftJournal of Mechanisms
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1966

Citeer dit