Glucosides of 1‐hydroxyanthraquinone 3‐carboxylic acid and 3‐hydroxy‐1‐methylanthraquinone

A.C. Bellaart, C. Koningsberger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

A synthesis of 1‐glucosido‐anthraquinone 3‐carboxylic acid and of 3‐glucosido‐1‐methylanthraquinone is described.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)409-414
Aantal pagina's6
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays‐Bas
Volume80
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1961

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Glucosides of 1‐hydroxyanthraquinone 3‐carboxylic acid and 3‐hydroxy‐1‐methylanthraquinone'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit