Gestructureerde aanpak, systeemanalyse, modelvorming en simulatie. Deel 7. Formule-georienteerde simulatietalen en causaal-georienteerde simulatietalen

P.M.A.L. Hezemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)83-87
TijdschriftAandrijftechniek
Nummer van het tijdschrift6/7
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit