Gestructureerde aanpak, systeemanalyse, modelvorming en simulatie. Deel 10. Epiloog

P.M.A.L. Hezemans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

87 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66-67
TijdschriftAandrijftechniek
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit