Geometrical treatment of the PPP-P case in coplanar motion : three infinitesimally and one finitely separated positions of a plane

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

7 Citaten (Scopus)
61 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)375-389
TijdschriftJournal of Mechanisms
Volume4
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1969
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit