Geometric permutations of disjoint unit spheres

O. Cheong, X. Goaoc, H.S. Na

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-270
TijdschriftComputational Geometry
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit