Generic identifiability of subnetworks in a linear dynamic network: the full measurement case

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftAutomatica
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftXX
StatusIngediend - 2020

Citeer dit