Generation of a pentaco-ordinated protonated oxyphosphorane in equilibrium with the isomeric enol phosphonium ion and unprotonated oxyphosphorane

M.M.C.F. Castelijns, P. Schipper, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Reaction of 2,2,2-trimethoxy-4,5-dimethyl-2,2-dihydro-1,3,2-dioxaphospholen with FSO3H in CH2Cl2 at low temperatures gives the corresponding protonated oxyphosphorane.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)382-383
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift9
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Generation of a pentaco-ordinated protonated oxyphosphorane in equilibrium with the isomeric enol phosphonium ion and unprotonated oxyphosphorane'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit