Generation expansion and retirement planning based on the stochastic programming

Y. Tohidi, M. Fotuhi-Firuzabad, F. Aminifar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

43 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftElectric Power Systems Research
StatusGepubliceerd - 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit