Generating sensor data summaries to communicate change in elder’s health status

G.L. Alexander, A.M. Wilbik, J.M. Keller, K. Musterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

11 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Generating sensor data summaries to communicate change in elder’s health status'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Nursing and Health Professions