Generalized quadratic residue codes

J.H. van Lint, F.J. MacWilliams

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

44 Citaten (Scopus)
111 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)730-737
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume24
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit