General framework, stability and error analysis for numerical stiff boundary value methods

U.M. Ascher, R.M.M. Mattheij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)355-372
TijdschriftNumerische Mathematik
Volume54
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit