General formulation of the magnetostatic field and temperature distribution in electrical machines using spectral element analysis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
687 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'General formulation of the magnetostatic field and temperature distribution in electrical machines using spectral element analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen