Gender diversity and women in software teams: how do they affect community smells?

Gemma Catolino, Fabio Palomba, Damian Andrew Tamburri, A. Serebrenik, Filomena Ferrucci

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

35 Citaten (Scopus)
496 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Gender diversity and women in software teams: how do they affect community smells?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen