Gelation/crystallization of poly(vinyl chloride)

A. Dorrestijn, P.J. Lemstra, H. Berghmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)
462 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)226-230
TijdschriftPolymer Communications
Volume24
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 1983

Citeer dit