Gedrag en organisatie door de jaren heen: een methodologische rondleiding

A.W. (Toon) Taris, J. Jonge, de, J.F. Ybema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

In deze studie wordt nagegaan in welke mate methodologische vernieuwingen in het arbeids- & organisatie (A&O-)psychologische instrumentarium van methoden en technieken doordringen in de praktijk van het A&O-onderzoek. Eerst werd geïnventariseerd welke onderwerpen in de methodologische hoofdstukken van enkele A&O-psychologische handboeken werden besproken. Op basis van een inhoudsanalyse van 67 in de perioden 1990/1991 en 2002/2003 in het tijdschrift Gedrag & Organisatie verschenen empirische artikelen werd vervolgens bekeken welke van deze methoden daadwerkelijk door onderzoekers werden toegepast. Geconcludeerd wordt dat methodologische vernieuwingen wat betreft het instrumentarium en onderzoeksdesign grotendeels achterwege blijven, maar dat er wat betreft de analyse van gegevens meer sprake is van innovatie. Het lijkt gewenst om in A&O-psychologische vraagstukken geïnteresseerde onderzoekers (hernieuwd) kennis te laten nemen van relevante methodologische ontwikkelingen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)47-58
TijdschriftGedrag en Organisatie
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit