Gear-driven Geneva wheel smooths out intermittent motion

E.A. Dijksman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

49 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)23-26
TijdschriftDesign engineering
Nummer van het tijdschriftJune
StatusGepubliceerd - 1974
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit