Gating techniques as an aid in speed analysis

A. Cohen, J. Hart, 't

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22-39
TijdschriftLanguage and Speech
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1964
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit