Gaschromatografie: Scheiding in dampfase

C.A. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Gaschromatografie is een scheidingsmethode met een zeer hoog scheidingsrendement, en kan worden toegepast op alle stoffen die in de dampfase gebracht kunnen worden zonder daarbij te ontleden. Ook is deze methode bruikbaar bij die niet vluchtige stoffen, die reproduceerbaar ontleden onder vorming van gasvormige produkten of die door gegeven chemische reacties omgezet kunnen worden in componenten met de voor gaschromatografie vereiste eigenschappen. De resultaten die verkregen worden, geven zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie over het monster. De benodigde hoeveelheid monster ligt tussen 10h1 en ongeveer 1 gram.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)A9-A11
TijdschriftChemisch Weekblad. Chemische Courant
Volume67
Nummer van het tijdschrift16
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit