From being diverse to becoming diverse: a dynamic team diversity theory

J. Li, B. Meyer, M. Shemla, J. Wegge

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'From being diverse to becoming diverse: a dynamic team diversity theory'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology