Fractional factorial designs for two-step production processes

E.E.M. Berkum, van, E.J. Habers, Peter Ven, van de, J.Th.M. Wijnen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this paper a method for constructing efficient two-level fractional factorial designs for the analysis of two-step production processes is described. First a design for analyzing the first step of the production process is chosen. The chosen design is then extended to one for analyzing both steps. The design is extended in a such a way that the number of different combinations for the first step is small.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)53-62
TijdschriftJournal of Statistical Planning and Inference
Volume132
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Fractional factorial designs for two-step production processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit