Vorm en context: Over de rol van authenticiteit bij het waarderen van modern erfgoed

Noor Mens (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

Bij de waardebepaling van erfgoed speelt het begrip authenticiteit een centrale rol. Dit artikel toont aan dat dit begrip moeilijk hanteerbaar is bij jongere bouwkunst, zeker als het wordt gekoppeld aan de oorspronkelijke materialisering. Vooral als het een voorwaarde is om een object of gebied te behouden kan de manier waarop authenticiteit gewoonlijk wordt getoetst problemen opleveren. Anders dan men zou verwachten is bij jonge monumenten, en vooral bij gebouwen van een moderne signatuur, het behoud van de oorspronkelijke materialen problematischer dan bij oude architectuur. Dat heeft verschillende redenen. Een ervan is de ambitie van de moderne beweging om gebruik te maken van experimentele bouwmethoden en nieuwe materialen. Vaak blijken die de tand des tijds niet te kunnen doorstaan. Daarnaast is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om dergelijke experimentele materialen te behouden wanneer een gebouw aan de hedendaagse eisen van, bijvoorbeeld, energiezuinigheid moet voldoen. Gaat de toepassing van nieuwe materialen ten koste van de erfgoedwaarden van een op die manier gerenoveerd of gerestaureerd gebouw? Aan de hand van voorbeelden in Amsterdam en Rotterdam wordt hier getoond dat dit niet altijd het geval hoeft te zijn.
Vertaalde titel van de bijdrageForm and Context: On the role of authenticity in the evaluation of modern heritage
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-50
Aantal pagina's7
TijdschriftBulletin KNOB
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Trefwoorden

  • authenticiteit
  • erfgoed
  • waardering
  • architectuur
  • Modernisme

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Vorm en context: Over de rol van authenticiteit bij het waarderen van modern erfgoed'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit