Force measurements on a shielded coreless linear permanent magnet motor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
129 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Force measurements on a shielded coreless linear permanent magnet motor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen