Fluorescent π-conjugated polymer dots versus self-assembled small molecule nanoparticles : what’s the difference?

I. Fischer, A.G. Kaeser, M.A.M. Peters-Gumbs, A.P.H.J. Schenning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fluorescent π-conjugated polymer dots versus self-assembled small molecule nanoparticles : what’s the difference?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen