Fluid transients and fluid-structure interaction in flexible liquid-filled piping

D.C. Wiggert, A.S. Tijsseling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

234 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)455-481
TijdschriftApplied Mechanics Reviews
Volume54
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit