Flow synthesis of diaryliodonium triflates

G. Laudadio, H.P.L. Gemoets, T. Noël, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Samenvatting

A safe and scalable synthesis of diaryliodonium triflates was achieved using a practical continuous-flow design. A wide array of electron-rich to electron-deficient arenes could readily be transformed to their respective diaryliodonium salts on a gram scale, with residence times varying from 2 to 60 s (44 examples).

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11735-11741
Aantal pagina's7
TijdschriftJournal of Organic Chemistry
Volume82
Nummer van het tijdschrift22
DOI's
StatusGepubliceerd - 17 nov 2017

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Flow synthesis of diaryliodonium triflates'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit