Flow rates in perfusion bioreactors to maximise mineralisation in bone tissue engineering in vitro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
80 Downloads (Pure)

Zoekresultaten