Flow rates in perfusion bioreactors to maximise mineralisation in bone tissue engineering in vitro

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

26 Citaten (Scopus)
78 Downloads (Pure)

Zoekresultaten