Flow patterns and axial mixing in liquid/liquid spray columns. Part IV: Detection of a multiple circulation pattern generated by the application of a positive temperature gradient

H.E.A. van den Akker, K. Rietema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)147-155
TijdschriftTransactions of the Institution of Chemical Engineers
Volume57
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit