Flow and geometrical effects on radiated noise from exhaust pipes computed by the Fourier pseudospectral time-domain method

M.C.J. Hornikx, W. Roeck, de, T. Toulorge, W. Desmet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)176-191
Aantal pagina's16
TijdschriftComputers & Fluids
Volume116
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit