Fisher type inequalities for Euclidean t-designs

Ph. Delsarte, J.J. Seidel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

53 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The notion of a Euclidean t-design is analyzed in the framework of appropriate inner product spaces of polynomial functions. Some Fisher type inequalities are obtained in a simple manner by this method. The same approach is used to deal with certain analogous combinatorial designs.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)213-230
TijdschriftLinear Algebra and Its Applications
Volume114-115
DOI's
StatusGepubliceerd - 1989

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fisher type inequalities for Euclidean t-designs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit