First successful one-year follow up of decellularized tissue engineered heart valves in sheep

B. Sanders, B. Schmitt, S. Loerakker, H. Spriestersbach, A. Driessen-Mol, E. Fioretta, P. Dijkman, M. Bartosch, L. Frese, F. Berger, F. Baaijens, S. Hoerstrup

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S227-S227
TijdschriftTissue engineering. Part A
Volume21
StatusGepubliceerd - 1 sep 2015
Evenement2015 4th TERMIS World Congress, 8-11 September 2015, Boston, Massachusetts, USA - Boston, Verenigde Staten van Amerika
Duur: 8 sep 201511 sep 2015
https://www.termis.org/meetings_worldcongress.php

Citeer dit