First-principles calculations of microdomain models for beta-Sialon Si5AlON7

C.M. Fang, R. Metselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The experimentally observed preferential distribution of O and N atoms in â-Sialon can be obtained from a first-principles calculation if it is assumed that microdomains are formed, in accordance with NMR observation
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1956-1958
TijdschriftJournal of the American Ceramic Society
Volume86
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'First-principles calculations of microdomain models for beta-Sialon Si5AlON7'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit