Finsler pp-waves

A. Fuster, C. Pabst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

20 Citaten (Scopus)
139 Downloads (Pure)

Samenvatting

In this work we present Finsler gravitational waves. These are a Finslerian version of the well-known pp-waves, generalizing the very special relativity line element. Our Finsler pp-waves are an exact solution of Finslerian Einstein’s equations in vacuum and describe gravitational waves propagating in an anisotropic
background.
Originele taal-2Engels
Artikelnummer104072-1-104072-5
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftPhysical Review D: Particles and Fields, Gravitation, and Cosmology
Volume94
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Finsler pp-waves'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit