Finite element model simplification methods for stacks of superconducting tapes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
280 Downloads (Pure)

Zoekresultaten