Field dependence of the Néel temperature in pseudo-one-dimensional Heisenberg systems

W.J.M. De Jonge, J.P.A.M. Hijmans, F. Boersma, J. C. Schouten, K. Kopinga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

51 Citaten (Scopus)
39 Downloads (Pure)

Samenvatting

The field dependence of TN has been measured in a series of pseudo-one-dimensional Heisenberg systems with a varying degree of one dimensionality for magnetic fields up to 90 kOe. In all cases an anomalous increase of TN was found. The results are compared with detailed numerical calculations on the basis of the isotropic classical Heisenberg model.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2922-2925
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review B
Volume17
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 1978

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Field dependence of the Néel temperature in pseudo-one-dimensional Heisenberg systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit