Feature issue introduction : progress in ultrafast laser modifications of materials

L. Canioni, Y.J. Bellouard, Y. Cheng, T. Cardinal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
93 Downloads (Pure)

Samenvatting

This feature offers papers related to the first topical meeting, Progress in Ultrafast Laser Modifications of Materials 2013, held in April 2013 at Cargese, Corsica Island, France, and encompasses advances in science and technology of ultrafast laser modification of materials, from the fundamentals-the interaction of ultrafast non-ablative pulses with dielectrics and other transparent materials, to the applications in various technological fields.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1789-1791
TijdschriftOptical Materials Express
Volume3
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Feature issue introduction : progress in ultrafast laser modifications of materials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit