Fast pulsed power generation with a solid-state impedance-matched Marx generator: concept, design, and first implementation

Tom Huiskamp (Corresponding author), J.J. van Oorschot

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)
5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast pulsed power generation with a solid-state impedance-matched Marx generator: concept, design, and first implementation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering