Fast identification of Wiener-Hammerstein systems using discrete optimisation

M. Schoukens, G. Vandersteen, Y. Rolain, F. Ferranti

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A fast identification algorithm for Wiener-Hammerstein systems is proposed. The computational cost of separating the front and the back linear time-invariant (LTI) block dynamics is significantly improved by using discrete optimisation. The discrete optimisation is implemented as a genetic algorithm. Numerical results confirm the efficiency and accuracy of the proposed approach.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1942-1944
Aantal pagina's3
TijdschriftElectronics Letters
Volume50
Nummer van het tijdschrift25
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2014
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast identification of Wiener-Hammerstein systems using discrete optimisation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit