Fast and selective hydroaminomethylation using xanthene-based amino-functionalized ligands

B. Hamers, E. Kosciusko-Morizet, C. Müller, D. Vogt

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  56 Citaten (Scopus)
  2 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Hydroaminomethylation of 1-octene and piperidine has been carried out using a pyrrole-substituted phosphine ligand (see Scheme; L), giving extremely high activities (TOF6200 h-1) and selectivities (linear/branched ratios>200). Acidic alcohols in the solvent mixture lead to higher activities but lower selectivities, whereas less acidic alcohols give extraordinarily good selectivities.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)103-106
  TijdschriftChemCatChem
  Volume1
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and selective hydroaminomethylation using xanthene-based amino-functionalized ligands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit