Fast and accurate time-domain simulations of integer-N PLLs

G. De Luca, P. Bolcato, R. Larcheveque, J. Rommes, W.H.A. Schilders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
664 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Fast and accurate time-domain simulations of integer-N PLLs'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen