Facility location and the geometric minimum-diameter spanning tree

J. Gudmundsson, H.J. Haverkort, S.M. Park, C.S. Shin, A. Wolff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-106
TijdschriftComputational Geometry
Volume27
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit