Extension of generalized forced convective heat transfer coefficient expressions for isolated buildings taking into account oblique wind directions

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

23 Citaten (Scopus)
189 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Extension of generalized forced convective heat transfer coefficient expressions for isolated buildings taking into account oblique wind directions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Chemische stoffen

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen