Extension of a theorem of Smale on equilibria for pure exchange economics

J.H. Geldrop, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Samenvatting

The methods used by Smale in his paper Global Analysis and Economics IIa, seem to be heavily dependent on the hypothesis that utility functions have no critical points. In this paper we prove that the no critical point hypothesis can be dropped and the class of regular economies, for which the equilibria are locally continuous functions of the parameters of the economy, can be extended.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)245-253
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Mathematical Economics
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Extension of a theorem of Smale on equilibria for pure exchange economics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit