Extended X-ray absorbtion fine structure study of arsenic in HgCdTe

S.R. Plissard, G. Giusti, B. Polge, P. Ballet, A. Million, X. Biquard, E. Molva, J.P. Barnes, P. Holliger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)919-924
TijdschriftJournal of Electronic Materials
Volume36
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit