Extended-chain structure for isotactic polystyrene: additional x-ray diffraction and calorimetric results

E.D.T. Atkins, A. Keller, J.S. Shapiro, P.J. Lemstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  31 Citaten (Scopus)
  123 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1161-1164
  TijdschriftPolymer
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit