Exploring the role of electrode microstructure on the performance of non-aqueous redox flow batteries

Antoni Forner Cuenca, Emily E. Penn, Alexandra M. Oliveira, Fikile R. Brushett (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
485 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the role of electrode microstructure on the performance of non-aqueous redox flow batteries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen