Exploring the drivers and elements of subsidiary evolution in several EU member states

S. Filippov, G.M. Duysters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Exploring the drivers and elements of subsidiary evolution in several EU member states'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie