Experiences with the Development, Implementation and Evaluation of Automated Decision Support Systems

P.A. Clercq, de, J.A. Blom, H.H.M. Korsten, A. Hasman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1033-1037
Aantal pagina's5
TijdschriftTijdschrift voor Medische Informatica
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit